Semi unitized curtain wall system

  • Curtain Wall Semi Unitized

    (Việt Đức) - Mặt dựng kính Semi (còn gọi là hệ mặt dựng bán lắp ghép semi - unitized hay hệ mặt dựng Hybrid) thường được sử dụng cho những tòa nhà mà khoảng cách giữa các tầng là lớn.

    Detail