Mô hình hoạt động

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC

    VIỆT ĐỨC hoạt động theo điều lệ đã được hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cơ quan cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị cử, bổ nhiệm Giám Đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

    Chi tiết