Hà Nội thông báo liên quan đến đền bù bất động sản

Đăng vào lúc 02/12/2019

Tháng 12/2012, UBND Thành phố Hà Nội có thông báo hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Theo đó, đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở, giá bán nhà, giao đất tái định cư, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Viet Duc- thong bao den bu BĐS

Thành phố cho phép chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án được phép thuê các tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định để xác định lại giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có chứng thư thẩm định giá gửi UBND cấp huyện để xem xét, đề xuất, báo cáo Sở Tài chính chủ trì, thẩm tra, trình UBND thành phố duyệt.
Đối với giá bán nhà tái định cư, thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố quyết định theo nguyên tắc phù hợp với giá thị trường, có chính sách tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân lựa chọn các hình thức tái định cư, nơi tái định cư phù hợp.
Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng giao Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì, cùng các sở ngành cập nhật các chính sách về giải phóng mặt bằng, qua đó đề xuất UBND Thành phố sửa đổi một số nội dung liên quan, phù hợp với chính sách và thực tế của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Theo: Vneconomy.vn

 
Đối tác